Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4302
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên tăng trưởng của cá lóc (Channa striata Bloch,1793) giai đoạn giống
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Lê, Nhân Ái
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu: “Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên tăng trưởng của cá lóc (channa striata) giai đoạn giống”, được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng ở các mức nhiệt độ và độ mặn khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, FCR và hoạt tính của các loại enzyme như pepsine trong dạ dày, α-amylase, trypsine và chymotrypsine trong ruột của cá. Thí nghiệm được tiến hành trong 60 ngày với 3 mức độ mặn (0‰, 5‰, 10‰) và 3 mức nhiệt độ (27oC, 30oC, 33oC) khác nhau với 3 lần lặp lại. Khối lượng cá được cân tại các thời điểm: Ngày 0, ngày 30 và ngày 60 để xác định tốc độ tăng trưởng và thu mẫu ruột và dạ dày ở ngày 60 để phân tích các loại enzyme pepsine, trypsine và chymotrypsine. Kết quả sau 60 ngày thí nghiệm cho thấy tương tác của nhiệt độ và độ mặn không ảnh hưởng lên sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá lóc. Chỉ có độ mặn gây ảnh hưởng khác biệt có ý nghĩa lên các chỉ tiêu tăng trưởng của cá (p<0,05). Độ mặn 10‰ cho khả năng tăng trưởng thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa ở các yếu tố tỷ lệ sống, tăng trọng, tăng trưởng tương đối, tuyệt đối và có hệ số FCR cao nhất. Độ mặn 0‰ cho kết quả tốt nhất ở các chỉ tiêu tăng trọng và tăng trưởng tuyệt đối, cao hơn có ý nghĩa so với 5‰, các chỉ tiêu tỉ lệ sống, tăng trưởng tương đối cao hơn, FCR thấp hơn so với 5‰ nhưng khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Tương tác giữa nhiệt độ và độ mặn ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme trypsine (p<0,05), trypsine cao nhất ở nghiệm thức 27oC – 5‰ (14,25±1,52 mU/phút/mg protein) và thấp nhất ở nghiệm thức 33oC – 10‰ (7,91±2,40 mU/phút/mg protein). Các enzyme α-amylase, pepsine và chymotrypsine không chịu tác động của tương tác nhiệt độ và độ mặn (p>0,05). Riêng enzyme α-amylase chịu ảnh hưởng của nhiệt độ (p<0,05), hoạt tính α-amylase cao nhất ở 27oC (3,42±0,65 mU/phút/mg protein), thấp nhất ở 30oC (2,50±0,60 mU/phút/mg protein). Từ khóa: cá lóc, nhiệt độ, độ mặn, tăng trưởng, enzyme
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4302
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
289.04 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.