Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43202
Title: Đánh giá sinh trưởng của các giống bạch đàn lai UP (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus pellita) và bạch đàn lai PB (Eucalyptus pellita x Eucalyptus brassiana) trong khảo nghiệm mở rộng tại Yên Bình, Yên Bái và Hữu Lũng, Lạng Sơn
Authors: Trần, Thị Thanh Thùy
Đỗ, Hữu Sơn
Nguyễn, Đức Kiên
Ngô, Văn Chính
Dương, Hồng Quân
Trịnh, Văn Hiệu
Lã, Trường Giang
Hà, Huy Nhật
Phạm, Minh Toại
Keywords: Bạch đàn lai UP
Bạch đàn lai PB
Khảo nghiệm mở rộng
Sinh trưởng
Năng suất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 397 .- Tr.143-148
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các giống Bạch đàn lai UP (Eucalyptus urophylla x Eucalyptus pellita), Bạch đàn lai PB (Eucalyptus pellita x Eucalyptus brassiana) khảo nghiệm tại một số vùng sinh thái khác so với nơi đã được công nhận. Nghiên cứu được tiến hành trên hai khảo nghiệm mở rộng tại Yên Bình, Yên Bái và Hữu Lũng, Lạng Sơn với 9 dòng Bạch đàn lai UP, 3 dòng Bạch đàn lai PB, 2 giống Bạch đàn lai nhập từ Trung Quốc (DH32-29, CT3) và 2 giống U6, PN14 làm đối chứng. Sau 24 tháng tuổi, khảo nghiệm tại Yên Bình, Yên Bái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43202
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.