Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43209
Title: Đánh giá tính đồng nhất của mẫu giống Bạch chỉ (Argelica dahurica) bằng chỉ thị phân tử ISSR
Authors: Nguyễn, Văn Khiêm
Trần, Ngọc Thanh
Nguyễn, Minh Tuyên
Đinh, Thanh Giảng
Dương, Thị Ngọc Anh
Dương, Thị Phúc Hậu
Trần, Danh Việt
Trần, Thị Kim Dung
Keywords: Bạch chỉ
Tính đồng nhất di truyền
Hệ số di truyền
Angelica dahurica
ISSR
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 398 .- Tr.17-22
Abstract: Trong nghiên cứu này, tính đồng nhất của mẫu giống bạch chỉ (Argelica dahurica) chọn lọc ở thế hệ F4 đã được đánh giá bằng chỉ thị phân tử ISSR. Tổng cộng 9 mồi ISSR được sử dụng trong phản ứng PCR để khuếch đại DNA của 20 cây bạch chỉ ở thế hệ F4. Tổng cộng 44 băng DNA được tạo ra, có kích thước từ 0,1 kb -2,0 kb, trung bình tạo ra 4,89 băng/mồi. Số băng đồng hình thu được 1,67 băng/mồi, chiếm 34,09%, số băng đa hình thu được 3,22 băng/mồi, chiếm 65,91%. Hệ số tương đồng di truyền giữa 20 cây dao động từ 0,52-1,00. Chỉ số PIC thu được là 0,339. Kết quả phân tích đã cho thấy cây BC6 là cây khác dạng so với 19 cây còn lại. 19 trong tổng số 20 cây giống nhau có hệ số di truyền từ 0,80-1,0, chứng tỏ mẫu giống bạch chỉ đã được chọn lọc ở thế hệ F4 đồng nhất cao về di truyền, có thể được sử dụng để sản xuất hạt giống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43209
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.