Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4322
Nhan đề: Nghiên cứu về ấu trùng sán lá song chủ (Metacercaria) nhiễm trong mang cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Lê, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu về các loài metacercaria trên mang cá tra được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018. Tổng cộng có 352 mẫu cá (262 mẫu cá giống, 90 mẫu cá thịt) được thu từ cá tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Cá được quan sát dấu hiệu bệnh lý và soi tươi để kiểm tra kí sinh trùng. Qua kết quả điều tra cho thấy độ nhiễm ấu trùng metacercaria trên cá tra giống tại Vĩnh Long là 13,3% cao hơn so với kết quả ở Cần Thơ và Đồng Tháp với tỷ lệ nhiễm lần lượt là 8,9% và 8,5%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhiễm ấu trùng metacercaria trên cá thịt tại Đồng Tháp là 17,8% cao hơn so với tỷ lệ nhiễm trên cá giống. Kết quả định danh có 2 loài metacercaria là Happlorchis taichui và Centrocestus formosanus. Trong đó Happlorchis taichui có tỷ lệ nhiễm cao hơn so với Centrocestus formosanus. Từ khóa: cá tra, Centrocestus formosanus, Happlorchis taichui, ký sinh trùng, metacercaria.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4322
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
640.31 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.