Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43273
Title: Các nhân tế tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị vào lĩnh vực quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Kế toán quản trị
Nhân tố ảnh hưởng
Quản lý và khai thác quỹ đất công
Tỉnh Đồng Nai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.123-125,127
Abstract: Việc quản lý và khai thác đất công tốt sẽ góp phần tận dụng nguồn tài nguyên đất, tăng nguồn ngân sách, làm giàu cho địa phương. Dựa trên cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị vào trong doanh nghiệp nói chung, tác giả xác định và đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong lĩnh vực quản lý và khai thác quỹ đất công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và gợi ý một số giải pháp, giúp đơn vị tận dụng được các công cụ quản trị vào trong quản lý. Từ cơ sở đó, các nhà quản trị có được các thông tin kịp thời và thích hợp, hữu hiệu, hiệu quả nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định trong quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43273
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.