Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43325
Title: Kịch bản cân bằng của Việt Nam trong cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sau đại dịch COVID–19
Authors: Hoàng, Thế Anh
Keywords: Cạnh tranh chiến lược
Covid–19
Thế cân bằng
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.36-40
Abstract: Bài viết lần lượt trình bày về ba kịch bản thế cân bằng khác nhau của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng quyết liệt sau đại dịch Covid-19 gồm: i) Duy trì hiện trạng hợp tác kinh tế với Trung Quốc và hợp tác an ninh với Mỹ: ii) Giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác an ninh với Mỹ, và iii) Độc lập, tự chủ không nghiêng về bất kỳ bên nào cả về kinh tế lẫn an ninh. Điều này cho thấy, Việt Nam có nhiều thế cân bằng theo sự thay đổi của tình hình thế giới, khu vực, Mỹ, Trung Quốc và bản thân Việt Nam tại từng thời điểm khác nhau để giúp Việt Nam tối đa hóa được lợi ích quốc gia, bảo vệ được chủ quyền biển đảo, giữ được môi trường xung quanh hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43325
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.