Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43343
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến giảm nghèo ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Quỳnh Anh
Lê, Quốc Hội
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Giảm nghèo
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.41-51
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến giảm nghèo tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mảng cấp tính và áp dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy tác động cố định với sai số chuẩn của Driscoll & Kraay (1998) để kiểm định mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và giảm nghèo tại Việt Nam. Nghiên cứu đã tìm ra đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động trực tiếp giúp giảm nghèo tại Việt Nam, đồng thời còn tác động gián tiếp giúp giảm nghèo thông qua vốn nhân lực / trình độ giáo dục của địa phương. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài lại gián tiếp làm tăng đói nghèo tại các tỉnh thông qua thương mại quốc tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị để gắn kết đầu tư trực tiếp nước ngoài với giảm nghèo tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43343
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.