Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4347
Title: Ảnh hưởng độ kiềm khác nhau lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của Artemia franciscana nuôi phòng thí nghiệm
Authors: Phạm, Ngọc Nhàn
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Võ, Ngọc Tuấn Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng độ kiềm lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của Artemia franciscana nuôi phòng thí nghiệm. Thí nghiệm được thực hiện với 12 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 4 lần lặp lại. Artemia được nuôi trong nước ót pha với độ mặn là 30 ‰ với mật độ ương ấu trùng là 500 con/L. NaHCO3 được sử dụng để nâng độ lên 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 mg CaCO3/L so với Artemia nuôi trong nước ót pha (không bổ sung NaHCO3; 107 mg CaCO3/L). Kết quả thí nghiệm sau 21 ngày nuôi cho thấy, Artemia có khả năng sống và phát triển ở độ kiềm khá cao đến 300 mg CaCO3/L. Tỉ lệ sống dao động từ 12-35,1%, tỉ lệ sống từ nghiệm thức đối chứng (107 mg CaCO3/L) đến NT6 (200 mg CaCO3/L) có tỉ lệ sống ổn định dao động từ 25,9-35,1% , Tỉ lệ sống ở NT2 (độ kiềm 120 mg CaCO3/L) có tỉ lệ sống cao nhất là 35,1%, sau đó tỉ lệ sống giảm dần khi độ kiệm tăng lên từ 220-300 mg CaCO3/L và tỉ lệ sống 0% khi độ kiềm là 320 mg CaCO3/L (NT12). Tương tự sinh khối Artemia dao động 1,2-2,2 g/L, sinh khối từ nghiệm thức đối chứng (107 mg CaCO3/L) đến NT6 (200 mg CaCO3/L) dao động không lớn từ 1,9-2,2 g/L đạt cao nhất ở NT2 là 2,2 g/L, và lượng sinh khối có xu hướng gảm dần khi tăng độ kiềm từ 220-300 mg CaCO3/L.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4347
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
304.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.