Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4356
Nhan đề: Ảnh hưởng của hàm lượng đạm lên sự tăng trưởng của lươn (Monopterus albus Zwiew,1793) và cải thìa (Brassica rapa chinensis) trong mô hình aquaponic
Tác giả: Hứa, Thái Nhân
Lê, Hoàng An
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm để xác định sự ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm nhau lên sự tăng trưởng của lươn đồng (Monopterus albus Zwiew, 1793) và năng suất của rau cải thìa (Brassica rapa chinensis) trong mô hình aquaponic. Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức (NT) với 2 lần lặp lại bao gồm NT 1: 25% đạm , NT 2: 30% đạm, NT 3: 35% đạm và NT 4: 40% đạm. Trọng lượng lươn trung bình ban đầu là (47,4±29,0 g/con), số đơn vị rau được đưa vào mỗi bể trồng rau là 50 đầu rau (50 rọ nhựa/m2). Thí nghiệm được thực hiện trong 60 ngày với hai chu kỳ rau cải thìa. Kết quả cho thấy sự tăng trưởng về chiều dài, trọng lượng và năng suất của rau ở các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê (P> 0,05). Tăng trọng cao nhất của lươn là ở NT3 (28,63±11,58 g/con), kế đến là NT4 (23,70±2,65g), NT2 (14,51±3,47g), và NT1 (7,68±1,62g). Tỷ lệ sống trung bình của lươn cao nhất ở NT2 là 63,33% thấp nhất là ở NT4 là 45,73%. FCR thấp nhất (2,55±1,24) ở nghiệm thức 35 đạm. Năng suất cao nhất của cải thìa ở NT 35 đạm là 3,0±2,91 kg/m2 và thấp nhất ở NT 25 đạm là 2,4 ±1.2 kg/m2. Do lươn bố trí thí nghiệm có sự phân cỡ lớn từ lúc bố trí thí nghiệm dẫn đến sự tăng trưởng dao động lớn và không đồng đều nên có sự khác biệt về thống kê. Tăng trưởng của lươn và năng suất của rau trong nghiên cứu này tương đối cao, đặt biệt là ở nghiệm thức 3 (35% đạm). Đều này cho thấy có sự chuyển hóa và hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết cho lươn và rau trong mô hình kết hợp này. Như vậy từ kết quả nghiên cứu cho thấy thức ăn có hàm lượng đạm 35% có thể được sử dùng để nuôi lươn thương phẩm và khi kết hợp với cải thìa trong mô hình aquaponic.
Mô tả: 14 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4356
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
769.09 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.