Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4365
Title: Nghiên cứu thay thế nước biển bằng nước muối trong ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở nồng độ mặn thấp
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Huỳnh, Thanh Tới
Lê, Thị Thanh Trúc
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định ảnh hưởng của phần trăm thay thế nước biển bằng nước muối pha lên các chỉ tiêu tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopennaeus vannamei) ở giai đoạn giống. Thí nghiệm hai nhân tố về độ mặn (5‰ và 10‰) và phần trăm thay thế nước ót pha bằng nước muối là 0%, 25%, 50%, 75% và 100% tương ứng với 10 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức với 3 lần lặp lại, với mật độ ương là 2 con/L. Kết quả sau 20 ngày ương cho thấy các yếu tố môi trường nằm khoảng thích hợp cho phát triển của tôm. Sự thay thế nước biển bằng nước muối pha có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tôm ở giai đoạn thả giống, và ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của tôm. Tỷ lệ sống của tôm đạt cao nhất 95,7% ở độ mặn 5‰ và 91,3% ở độ mặn 10‰ khi thả nuôi ở 100% là nước biển. Tỉ lệ sống giảm dần khi phần trăm nước nuối tăng dần trong môi trường nước nuôi. Thấp nhất là 0% khi nuôi ở 75% và 100% nước biển được thay bằng nước muối cho cả hai ngưỡng độ mặn 5‰ và 10‰. Kết quả cho thấy rằng có thể sử dụng nước muối thay thế nước biển, nhưng không được vượt quá 25%.
Description: 18 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4365
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
739.33 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.