Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43681
Title: Đánh giá khả năng áp dụng mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thanh Tùng
Nguyễn, Viết Hưng
Lại, Thế Dũng
Keywords: Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ
Hộ gia đình trên địa bàn
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 23 .- Tr.34-35
Abstract: Mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát sinh khoảng 2.013,1 tấn rác thải sinh hoạt. Thành phần chất thải sinh hoạt có sự biến động giữa các khu vực, với tỉ lệ chất thải hữu cơ có thể phân hủy trung bình là 70-75%. Thanh Hóa có nhiều thuận lợi để áp dụng mô hình phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình như: Nhận thức người dân về phân loại rác và bảo vệ môi trường đã được nâng lên; bước đầu đã hình thành ý thức phân loại rác tại hộ gia đình; các cấp chính quyền đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43681
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
868.31 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.