Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43771
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đảng bộ trường Đại học Cần Thơ.
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ” luận văn tập trung làm rõ những vấn đề như sau: Thứ nhất, luận văn tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng. Thứ hai, luận văn làm rõ đặc điểm tình hình của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ; làm rõ chủ trương, quá trình thực hiện và kết quả xây dựng Đảng bộ trường Đại học cần thơ từ năm 2005 đến năm 2002; từ những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 154 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43771
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.