Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43839
Title: Tầm nhìn thời đại của Hô Chí Minh về giáo dục
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Hồ Chí Minh
Quan điểm giáo dục
Tầm nhìn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.106-113
Abstract: Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất bởi những đóng góp to lớn, phong phú của Người đối với văn hóa, trong đó có văn hóa giáo dục. Là sản phẩm tinh thần của nhà tư tưởng lớn đồng thời là nhà giáo dục đầy trải nghiệm, một số quan điểm về giáo dục của Hồ Chí Minh đã đạt tới tầm minh triết và tỏ rõ tính tiên phong, “đi trước” thời đại. Vì thế, thấm nhuần và tiếp tục khai thác “kho báu” ấy đề tìm ra động lực tinh thần và giải pháp cho công cuộc đổi mới giáo dục ở Việt Nam, hiện đang là một yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43839
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.