Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43844
Title: Sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện - từ thực tiễn Thái Bình
Authors: Hồng Văn
Keywords: Tổ chức bộ máy
Tỉnh
Huyện
Thực tiễn Thái Bình
Đơn vị sự nghiệp công lập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 11 .- Tr.30-32
Abstract: Những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong tổ chức bộ máy hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và một số đề xuất biện pháp thực hiện ở tỉnh Thái Bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43844
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.