Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43849
Title: Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số dòng trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Ninh et Hakoda) bằng kỹ thuật RAPD
Authors: Nguyễn, Văn Việt
Nguyễn, Thị Hường
Trần, Việt Hà
Phạm, Quang Chung
Keywords: Camellia tamdaoensis
Đa hình
Hệ số đồng dạng di truyền
Trà hoa vàng Tam Đảo
ADN đa hình phóng đại ngẫu nhiên (RAPD - Random Amplified Polymorphic DNA).
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 339 .- Tr.48-52
Abstract: Đánh giá đa dạng di truyền quần thể Trà hoa vàng Tam Đảo {Camellia tamdaoensisNinh et Hakoda) bằng kỹ thuật RAPD là cơ sở khoa học phục vụ bảo tồn và phát triển nguồn gien quý. Việc đánh giá đa dạng di truyền của 10 cá thể Trà hoa vàng với 15 mẫu ngẫu nhiên. Kết quả thu được 635 phân đoạn, trong đó có 212 phân đoạn RAPD đa hình, chiếm 33,39%, dao động từ 0% đến 72,97%. Mồi CP13 cho tỷ lệ đa hình cao nhất 72, 97%... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43849
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.