Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4385
Title: Nghiên cứu ương ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhau
Authors: Châu, Tài Tảo
Lý, Văn Khánh
Phan, Công Toại
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định mật độ ương ấu trùng thích hợp cho sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú áp dụng công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức mật độ: (i) 150 con/l; (ii) 200con/l; (iii) 250 con/l; (iv) 300 con/l. Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần. Ấu trùng được ương theo công nghệ biofloc (C:N= 25:1 và sử dụng rỉ đường để bổ sung nguông carbohydrate). Bể ương có thể tích 500 L và độ mặn 30‰. Sau 21 ngày ương, các yếu tố môi trường ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng tôm phát triển, tốc độ tăng trưởng về chiều dài ở Postlarvae-15 ở mật độ ương 150 con/l và 200 con/l đạt chiều dài tương ứng là 12,37 mm và 11,9 mm khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Ở nghiệm thức 150 con/l tỷ lệ sống 61,2% và năng suất 73.421 của Postlarvae-15 cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả cho thấy, ương ấu trùng tôm sú theo công nghệ biofloc ở mật độ 150 con/l đạt kết quả tốt nhất. Từ khóa: Tôm sú, biofloc, mật độ, tỷ lệ sống, rỉ đường
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4385
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
446.2 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.