Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43857
Title: Phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh của người đứng đầu cấp uỷ
Authors: TCKT
Keywords: Phát huy
Vai trò
Trách nhiệm
Bản lĩnh
Người đứng đầu
Cấp ủy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.13-14
Abstract: Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật đảng theo đúng quy định. Gắn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43857
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
779.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.84.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.