Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43914
Title: Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long theo mô hình kiểu mới
Authors: Thái, Anh Hòa
Lê, Quang Thông
Phạm, Minh Trí
Keywords: Hợp tác xã nông nghiệp
Hiệu quả hoạt động
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 346 .- Tr.3-10
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long với 308 hợp tác xã thuộc lĩnh vực lúa gạo, cây ăn trái, rau sạch/an toàn được khảo sát. Kết quả đánh giá cho thấy mô hình hợp tác xã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, số lượng tăng thêm bình quân 2,35%/năm (giai đoạn 2013-2016), trực tiếp đóng góp vào GDP của cả nước và tác động mạnh mẽ đến kinh tế của các thành viên. Mô hình họp tác xã hoạt động dần đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012, tiêu biểu là loại hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43914
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.