Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4401
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ phân vô cơ khác nhau đến sinh trưởng và thành phần dinh dưỡng của rong câu (Gracilaria sp.)
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Huỳnh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ phân vô cơ đến sinh trưởng và thành phần sinh hóa của rong câu (Gracillaria sp). Rong câu được nuôi trong các keo thủy tinh có thể tích nước 8 lít nước, độ mặn 15‰, mật độ rong là 2 g/L và sục khí nhẹ liên tục. Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức và mỗi nghiệm được lặp lại 3 lần, gồm bón đơn urê hoặc DAP và bón kết hợp với các tỉ lệ urê:DAP = 1:1; 5:1, 10:1 và 15:1. Tất cả các nghiệm thức được bón cùng một lượng là 20 ppm và thời gian thí nghiệm là 30 ngày. Kết quả cho thấy bón đơn phân urê hoặc DAP cho tăng trưởng thấp nhất và bón kết hợp với tỉ lệ urê :DAP = 10:1 cho tăng trưởng cao hơn các nghiệm thức khác. Thành phần sinh hóa rong câu gồm hàm lượng protein trung bình từ 15,52-28,00%, lipid: 0,45-0,82%, tro từ 20,01-21,84%, xơ: 3,91-4,69% và carbohydate: 49,28-57,28%, trong đó hàm lượng protein và lipid cao nhất ở nghiệm thức bón đơn urê và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả này biểu thị nuôi trồng rong câu (Gracilaria sp.) bón kết hợp phân vô cơ với tỉ lệ urê :DAP = 10:1 cho sự tăng trưởng tốt nhất được xem là thích hợp.
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4401
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
343.11 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.