Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4409
Title: Ứng dụng chế phẩm sinh học trong ương giống tôm tôm sú (Penaeus monodon) bằng công nghệ biofloc
Authors: Trần, Nguyễn Hải Nam
Huỳnh, Thanh Tới
Huỳnh, Chí Huy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định việc bổ sung chế phẩm sinh có tác động thế nào lên sự sinh trưởng và phát triển của hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon). Thí nghiệm được bố trí với 6 nghiệm thức với công nghệ biofloc, 3 lần lặp lại, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, mật độ thả 2 con/L. Chế phẩm sinh học gồm Lactobacillus sp. 108 CFU/g, Bacillus subtilis 108 CFU/g, Saccharomyces cerevisiae 108 CFU/g, Nitrobacter sp. 107 CFU/g, Nitrosomonas sp. 107 CFU/g và Enzim nấm sợi Aspergillus oryzae được bổ sung 05 ngày/lần với liều lượng theo liều theo khuyến cáo (0,01 g/L), gấp đôi (0,02 g/L), gấp 3 (0,03 g/L) và gấp 4 lần liều khuyến (0,04 g/L) cáo so sánh với tôm nuôi không bổ sung chế phẩm sinh học. Kết quả sau 20 ngày ương cho thấy tôm nuôi ở nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh học gấp 2 lần có chiều dài là 2,47 cm/cá thể và tỉ lệ sống là 47,7%, có tăng trưởng về chiều dài tốt hơn có thống kê so với tôm ở NT2 (2,17 cm/cá thể) nuôi không bổ sung chế phẩm sinh học, và tỉ lệ sống cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tôm ở NT1 (34,3%) nuôi không bổ sung chế phẩm sinh học và không ứng dụng biofloc . Từ khóa: tôm sú, Penaeus monodon, chế phẩm sinh học, biofloc, tỉ lệ sống, tăng trưởng.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4409
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
624.83 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.