Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44212
Title: Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Authors: Hồ, Thị Lam Trà
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Hoàng, Xuân Phương
Keywords: Quyền sử dụng đất
Giá khỏi điểm
Đông Anh
Đấu giá
Vị trí khu vực đấu giá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 340 .- Tr.114-121
Abstract: Đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu đất ở một cách công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường và tạo ra nguồn thu khá lớn cho ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2015-2017, huyện Đông Anh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở hầu hết các xã trong huyện. Đã có 52.248,5 m2 đất được đấu giá thành công, thu về cho ngân sách 802.055,5 triệu đồng... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44212
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.