Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44339
Title: Huyền thoại và tạo dựng huyền thoại trong du lịch: Quá trình tái cấu trúc biểu tượng Nàng Han và thần linh bản địa ở Quỳnh Nhai, Sơn La
Authors: Phạm, Đặng Xuân Hương
Đỗ, Thị Thu Hà
Keywords: Huyền thoại
Tạo dựng huyền thoại trong du lịch
Tái cấu trúc biểu tượng
Nàng Han
Thần linh bản địa
Quỳnh Nhai
Sơn La
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 06 .- Tr.49-60
Abstract: Mối quan hệ giữa việc tạo dựng các biểu tượng huyền thoại quốc gia trong du lịch di sản với bản sắc dân tộc đã được thảo luận bởi Smith (1986, 1991), Renan (1990), Anderson (1983, 1991), và sau đó được tiếp tục với Johnson (1995), Selwyn (1996), Palmer (1999), Michael (2003),... Các nghiên cứu chỉ ra rằng, du lịch di sản là một động lực mạnh mẽ trong việc xây dựng và duy trì bản sắc dân tộc vì nó làm sáng tỏ những biểu tượng lịch sử và giữ chúng trong sự tôn kính của cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44339
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.