Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44541
Title: Hình thành khái niệm hạnh phúc tại nơi làm việc
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Lã, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Hữu Minh
Keywords: Hạnh phúc thụ hưởng
Hạnh phúc giá trị
Hài lòng nghề nghiệp
Hạnh phúc tại nơi làm việc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.3-17
Abstract: Khái niệm hạnh phúc cũng như hạnh phúc tại nơi làm việc còn chưa được thống nhất trong các tài liệu nghiên cứu. Mục đích của bài viết này nhằm xây dựng khái niệm hạnh phúc tại nơi làm việc để phục vụ công tác đo lường trong các nghiên cứu tại Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp các cách tiếp cận khác nhau để hiểu bản chất của hạnh phúc, cấu trúc của nó và các đặc điểm của nơi làm việc, nghiên cứu này đã đề xuất khái niệm và cấu trúc với ba thành phần của hạnh phúc tại nơi làm việc. Đó là hạnh phúc thụ hưởng, hạnh phúc giá trị và sự hài lòng nghề nghiệp. Các thành phần này có liên quan với nhau và có thể kết hợp với nhau thành khái niệm hạnh phúc tại nơi làm việc. Các nghiên cứu thực nghiệm cần được tiến hành trong tương lai để kiểm chứng cấu trúc này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44541
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.