Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44795
Title: Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Nguyễn, Thị Hải Ninh
Keywords: Đa dạng sinh học
Vườn Quốc gia Vũ Quang
Động vật
Thực vật
Du lịch sinh thái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 343 .- Tr.139--148
Abstract: Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang có tổng diện tích 52.860,6 ha, trong đó: Đất có rừng: 52.731,3 ha (chiếm 99,8%), gồm rừng tự nhiên 52.387,4 ha (chiếm 99,1%) và rừng trồng 343,9 ha (chiếm 0,7%); đất chưa có rừng: 129,2 ha, chiếm 0,2%. Khu hệ động, thực vật đa dạng, phong phú về khu hệ thực vật đã ghi nhận có 6 ngành, 191 họ, 676 chi và 1612 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 140 loài thực vật quý, hiếm. Khu hệ động vật đã ghi nhận Lớp thú có 11 bộ, 29 họ, 94 loài, Lớp chim có 15 bộ, 50 họ, 315 loài. Lớp Bò sát có 2 bộ, 15 họ, 58 loài. Iớp Ếch nhái có 1 bộ, 31 họ, 31 loài. Lớp Cá có 9 bộ, 21 họ, 88 loài. Lớp Côn trùng có 1 bộ, 10 họ, 316 loài, trong đó có 273 loài động vật quý hiếm. Tài nguyên du lịch (DL) và du lịch sinh thái (DLST) có di tích lịch sử Thành cụ Phan, Tượng đài cụ Phan, Miếu thờ cụ Phan, suối Đấu Rồng, rừng Cảnh Tiên, Thác Thang Đày, trên 100 hệ thống khe, suối, thác... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44795
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.