Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44848
Title: Kiểu con người dấn thân trong văn xuôi đề tài tha hương đầu thế kỷ XXI
Authors: Lê, Tú Anh
Keywords: Con người
Dấn thân
Tha hương
Văn xuôi
Đầu thế kỷ XXI
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.3-14
Abstract: Một trong những thành tựu quan trọng của văn học Việt Nam từ sau 1986 là đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người. Văn học về đề tài tha hương góp một phần đáng kể vào thành tựu đó. Khảo sát một số tác phẩm văn xuôi đầu thế kỷ XXI, nhất là sáng tác của các nhà văn đã từng sống ở nước ngoài, chúng tôi nhận thấy có kiểu con người dấn thân. Đây cũng là một nét đặc thù của hình tượng con người tha hương, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức của người đọc về con người, nhất là trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44848
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.