Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44859
Title: Văn học và công lý môi trường
Authors: Bùi, Thị Thu Thủy
Keywords: Phê bình sinh thái
Công lí môi trường
Bút chiến Estok-Robrisch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.92-100
Abstract: Phê bình sình thái là một cách tiếp cận văn học lấy sinh thái và môi trường làm trung tâm. Từ cuối những năm 1990 và đầu nhũng năm 2000, luận điểm lấy sinh thái làm trung tâm của phê bình sinh thái đứng trước những thách thức, cần phải được nhìn nhận và diễn đạt theo hướng bao gộp các vấn đề thuộc về xã hội và chính trị - đó là vấn đề công lí môi trường. Bài viết này phân tích các công trình lí thuyết tham gia vào cuộc tranh luận nhằm tạo ra sự chuyến biến trong cách đặt vấn đề "lấy thiên nhiên là trung tâm" của phê bình sinh thái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44859
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.