Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45381
Title: Đóng góp của khoa khoa học công nghệ trong tăng trưởng kinh tế: trường hợp tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2011-2019
Authors: Trần, Trọng Nguyên
Đỗ, Văn Lâm
Bùi, Thị Hoàng Mai
Nguyễn, Thị Minh Hạnh
Keywords: Khoa học công nghệ
Tăng trưởng kinh tế
Đóng góp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.8-12
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích biến ngẫu nhiên (Frontier Analysis - SFA) để tính toán đóng góp của nhưng thay đổi về khoa học công nghệ (KHCN) trong TFP và tăng trưởng kinh tế (TTKT) cho trường hợp tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2011-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2011-2019, tỷ trọng đóng góp của KHCN trong TFP của Tỉnh cao hơn trong giai đoạn 2011-2015 và giảm đi trong giai đoạn 2016- 2019. Mặc dù vậy, nhờ sự gia tăng tỷ trọng đóng góp của TP trong TIK1, phần đóng góp của KHCN trong TTKT tăng lên theo thời gian, từ trung bình 1.79% giai đoạn 2011-2015 đã lên đến 2.62% vào năm 2019. Con số tính toán cho thấy. Tỉnh cần chủ trọng phát triển KHCN hơn nữa để bắt kịp với đà phát triển chung của cả nước (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45381
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.