Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45385
Title: Lạm phát và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
Authors: Lê, Bình Minh
Đặng, Thị Ánh Dương
Nguyễn, Chí Nguyện
Nguyễn, Thị Anh Đào
Lê, Mim Thanh
Keywords: Lạm phát
Bất bình đẳng
Thu nhập
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 33 .- Tr.13-16
Abstract: Bằng cách sử dụng dữ liệu cấp tỉnh từ 63 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2010-2018, nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khoảng cách chênh lệch thu nhập được sử dụng để do lường sự bất bình đẳng thu nhập, trong khi tỷ lệ lạm phát, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ việc làm, độ mở cửa thương mại, tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ tăng dân số được sử dụng làm các biến số độc lập. Kết quả ủng hộ giả thuyết rằng, lạm phát có tác động tích cực đến bất bình đẳng thu nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45385
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.