Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45443
Title: Xây dựng mô hình dự đoán nồng độ khí O₂ và CO₂ trong môi trường khí cải biến trên cơ sở nguyên lý động học Enzim
Authors: Hồ, Hữu Phùng
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Dự đoán nồng độ khí O₂ và CO₂
Môi trường khí cải biến
Nguyên lý động học Enzim
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Nhiệt;Số 152 .- Tr.19-24
Abstract: Trên cơ sở áp dụng nguyên lý động học enzyme với 4 dạng mô hình cường độ hô hấp kiểu kìm hãm và phương pháp thí nghiệm trong hệ kín, đã phát triển thành công mô hình dự đoán nồng độ không khí bên trong bao gói khí cải biến (MAP). Mô hình dự đoán nồng độ khí trong bao gói được kiềm chứng bằng thí nghiệm với các loại bao gói LDPE, PEmpSX, OTR cho bảo quản quả đu đủ Hưng Yên và quả xoài Mộc Châu. Kết quả tính toán dựa trên mô hình dự đoán cho kết quả phù hợp với các thử nghiệm kiểm chứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45443
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.