Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45490
Title: Vai trò của công tác kiểm tra và UBKT các cấp được khẳng định và đề cao
Authors: Trần, Quốc Vượng
Keywords: Vai trò
Công tác
Kiểm tra
Khẳng định
Đề cao
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.05-08
Abstract: Trong nhiệm kỳ qua, công tác về kiểm tra Đảng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả không ngừng được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vai trò của công tác kiểm tra nói chung và ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng được khẳng định và được xã hội đề cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45490
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.