Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45597
Title: Chăm lo xây dựng "Thế trận lòng dân" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Xây dựng
Thế trận lòng dân
Bảo vệ tổ quốc
Tỉnh Kiên Giang
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 957 .- Tr.89-93
Abstract: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, cùng với việc chú trọng xây dựng toàn diện các tiềm lực cho nhiệm vụ củng cố quốc phòng, tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân ” làm cơ sở Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45597
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.