Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45603
Title: Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Authors: Trần, Ngọc Thùy Dung
Keywords: Ngân hàng thương mại
Hiệu quả kỹ thuật
Hiệu quả quy mô
Chỉ số Malmquist
DEA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.115-118
Abstract: Bài viết đo lường hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của 10 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2017 bằng mô hình phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA). Kết quả cho biết, các NHTM đạt HQHĐ kinh doanh khá cao. Trong đó, hiệu quả quy mô đóng góp vào hiệu quả toàn bộ lớn hơn so với hiệu quả kỹ thuật thuần. Thực hiện ước lượng chí số Malmquist cho thấy, có sự tăng trưởng về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn 2013-2017 và chủ yếu từ sự đóng góp của thay đổi hiệu quả quy mô. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao HQHĐ của các chi nhánh ngân hàng tại Quảng Bình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng và doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45603
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.