Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45617
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (nghiên cứu khám phá đối với lĩnh vực khách sạn tại thành phố Đà Nẵng)
Authors: Nguyễn, Trần Bảo Trân
Nguyễn, Thị Bích Thủy
Đặng, Phúc Sinh
Keywords: Công nghệ thông tin và truyền thông
InfraNodus
Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.70-78
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện để xác định những nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực khách sạn tại thành phố Đà Nẵng. Bằng nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu với 12 quản lý khách sạn và phân tích nội dung với công cụ InffaNodus, 5 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đã được xác định. Trong đó áp lực từ khách hàng và đối thủ cạnh tranh là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông của các khách sạn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra những hàm ý để cải thiện việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đôi với các khách sạn tại thành phố Đà Nẵng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45617
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.