Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45644
Title: Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Mai, Trung Kiên
Keywords: Môi trường cạnh tranh
Môi trường nội bộ
Trách nhiệm xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.11-14
Abstract: Bài báo là kết quả của việc tiến hành khảo sát 185 mẫu doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó thực hiện phân tích thống kê mô tả, kiểm định chất lượng thang đo, hệ số tin cậy Cronbach' s Alpha, phân tích hồi quy tuyến, phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố: (i) Môi trường cạnh tranh; (ii) Môi trường nội bộ; (in) Lãnh đạo doanh nghiệp; (iv) Môi trường vĩ mô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45644
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.