Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45694
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thực tập của sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Authors: Phạm, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Chất lượng thực tập
Sinh viên năm cuối
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 36 .- Tr.70-73
Abstract: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thực tập của sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 4 nhân tố là: Ý thức cá nhân - Hỗ trợ của Nhà trường/Khoa/Viện và giáo viên hướng dẫn (GVHD) - Đặc điểm công việc thực tập - Hỗ trợ của người hướng dẫn tại cơ sở thực tập đều có cùng hướng tác động tích cực đến chất lượng thực tập. Trong đó, nhân tố Ý thức cá nhân tác động mạnh nhất (hệ số beta chuẩn hóa cao nhất 0,315). Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng thực tập, các giải pháp cần luôn hướng đến nâng cao ý thức của sinh viên trong suốt quá trình tham gia thực tâp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45694
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.