Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45829
Title: Vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin trong xây dựng và thực hiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Viêt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Pháp
Keywords: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.21-24
Abstract: Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là sự sáng tạo độc đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những yếu tố nguồn cội làm nên thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, có giá trị lý luận, thực tiễn và thời đại sâu sắc. Từ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn lịch sử, bài viết làm rõ thêm sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin để xây dựng và thực hiện thành công đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45829
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.