Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45954
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Kiên Giang II
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT - Chi nhánh Kiên Giang II. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn của NH theo hướng tích cực và phù hợp hơn đối với tình hình thực tế hiện nay.
Description: 69 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45954
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.