Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46131
Nhan đề: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn ở một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Phạm, Mỹ Hằng Phương
Trần, Hoàng Minh
Từ khoá: Phát triển dịch vụ văn hóa
Người dân nông thôn
Chính sách Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 35 .- Tr.95-98
Tóm tắt: Dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, nhiều chương trình và chính sách đã được chính phủ các nước triển khai thực hiện để thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ văn hóa dành cho người dân tại khu vực nông thôn. Bài viết trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia thành công trong quá trình thực hiện các chính sách, mô hình giúp hệ thống cung ứng dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách cho quá trình phát triển dịch vụ văn hóa cho người dân nông thôn tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46131
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.