Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46613
Title: Mối quan hệ của việc áp dụng kế toán quản trị môi trường và các yếu tố phi tài chính trong doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Keywords: EMA
Yếu tố phi tài chính
Áp dụng EMA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 4 .- Tr.47-48
Abstract: Các nghiên cứu trước thường tập trung vào việc xác định quan hệ giữa việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) và các yếu tố tài chính của doanh nghiệp (DN) mà thường bỏ qua các yếu tố phi tài chính. Mục đích của bài báo là thông qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan, nhằm tìm ra mối quan hệ giữa việc áp dụng EMA và các yếu tố phi tài chính của DN. Bài báo đã chỉ ra có ba yếu tố phi tài chính của DN bị tác động bởi việc áp dụng EMA là đổi mới, sự hài lòng của khách hàng và uy tín của DN, lợi thế cạnh tranh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46613
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
179.22 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.