Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46619
Title: V.I.Lênin bảo vệ, phát triển lý luận hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác trong tác phẩm “những “người bạn dân” là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã hội ra sao?”
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: V.I.Lênin bảo vệ
Lý luận hình thái kinh tế
Xã hội của C.Mác
Trong tác phẩm
Người bạn dân
Chống những người dân chủ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 119 .- Tr.2-7
Abstract: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, V.I.Lênin đã để lại cho giai cấp công nhân nói riêng, nhân loại tiến bộ nói chung một di sản lý luận rất đồ sộ, kết tinh của quá trình không ngừng nghiên cứu, trải nghiệm, kế tục trung thành, đấu tranh bảo vệ và phát triển sáng tạo học thuyết Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản. Trong đó, "Những "người bạn dân" là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ - xã hội ra sao?" (1894) là tác phẩm đầu tiên và là một trong những tác phẩm điển hình của V.I.Lênin trong đấu tranh phê phán những quan điểm duy tâm, siêu hình để bảo vệ, phát triển quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, nhất là lý luận hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46619
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.