Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46960
Title: Mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh, đổi mới xanh và hiệu suất môi trường của các công ty công trình đô thị tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Ngô Ngọc Ngân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh, đổi mới xanh và hiệu suất môi trường của các công ty công trình đô thị tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy hành vi xanh của nhân viên trong các công ty công trình đô thị tại thành phố Cần Thơ.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46960
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.