Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47011
Title: Nghiên cứu hiệu năng mạng chuyển tiếp hai chiều dùng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự dưới sự ảnh hưởng của nhiễu phần cứng
Authors: Phạm, Thị Đan Ngọc
Nguyễn, Lương Nhật
Keywords: Mạng chuyển tiếp hai chiều
Khử nhiễu tuần tự (SIC)
Đa truy nhập không trực giao (NOMA)
Phần cứng không hoàn hảo (HI)
Xác suất dừng (OP)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 04A (CS.01) .- Tr.13-20
Abstract: Bài báo nghiên cứu xác suất dừng (OP: Outage Probability) của mạng chuyển tiếp hai chiều (Two-way relaying) sử dụng kỹ thuật khử nhiễu tuần tự (SIC: Successive Interference Cancellation) trên kênh fading Rayleigh dưới sự tác động của phần cứng không hoàn hảo. Mô hình có hai nút nguồn trao đổi thông tin thông qua một nút chuyển tiếp. Khe thời gian thứ nhất, hai nguồn cùng truyền dữ liệu đến nút chuyển tiếp và nút này dùng kỹ thuật SIC để có dữ liệu mong muốn. Khe kế tiếp, nút chuyển tiếp sẽ XOR hai dữ liệu đạt được, rồi gửi đến hai nguồn. Hai nguồn lấy dữ liệu của mình và XOR dữ liệu nhận được để lấy ra dữ liệu được gửi đến. Bài báo đưa ra phương pháp phân bố công suất hiệu quả và phân tích OP bằng công thức chính xác dạng đóng (Exact Closed-form Expression).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47011
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.