Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47037
Title: Đánh giá quy định pháp luật hiện hành về hòa giải viên thương mại ở Việt Nam
Authors: Lê, Hương Giang
Keywords: Hòa giải viên
Hòa giải viên thương mại
Giải quyết tranh chấp thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 09 .- Tr.30-36
Abstract: Hòa giải viên thương mại chính thức được chuyên nghiệp hóa kể từ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Sau đó, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BTP hướng dẫn một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại (sau đây gọi tắt là Thông tư 02/2018/TT-BTP). Câu hỏi đặt ra là các quy định pháp luật đã đủ thông thoáng và thúc đẩy sự phát triển của nghề hòa giải viên thương mại hay chưa? Bài viết đánh giá quy định về hòa giải viên thương mại ở Việt Nam dưới hai khía cạnh là quy định về điều kiện hành nghề và nội dung hoạt động nghề nghiệp của hòa giải viên thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47037
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.