Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47182
Title: Hoàn thiện và nhân rộng mô hình “hội quán” của tỉnh Đồng Tháp
Authors: Trần, Hoàng Hiểu
Lê, Minh Đồng
Keywords: Hội quán
Hoàn thiện mô hình
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 02 .- Tr.90-93
Abstract: Mô hình hội quán xuất hiện đầu tiên ở Đồng Tháp với mô hình “Canh Tân Hội quán ” thành lập ngày 03/7/2016, gồm 105 hội viên. Đến nay, mô hình này bước đầu đã tỏ rõ sức cố kết và lan tỏa trong cộng đồng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội quan trọng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, đây là mô hình còn mới mẻ, vẫn còn có ý kiến hoài nghi nội dung, hình thức sinh hoạt... ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững và nhân rộng mô hình hiệu quả này. Bài viết tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển và những thành công của mô hình hội quán; phân tích những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện và nhân rộng mô hình hội quán của tỉnh Đồng Tháp thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47182
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.