Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47210
Title: Chênh lệch và bất bình đẳng trong phát triển xã hội ở Trung Quốc: Thực trạng và chính sách
Authors: Hoàng, Thế Anh
Keywords: Bất bình đẳng
Chênh lệch phát triển
Phát triển xã hội
Trung Quốc
Thành thị và nông thôn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.31-42
Abstract: Bài viết chỉ ra thực trạng chênh lệch, bất bình đẳng sau cải cách mở cửa giữa các tỉnh thành, khu tự trị, vùng miền và giữa thành thị với nông thôn ở Trung Quốc trên các phương diện phát triển xã hội như thu nhập, nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế, nghiên cứu và phát triển, mức lương, mức sống tối thiểu, chính sách nhập hộ khẩu và thể chế ở các địa phương khác nhau. Bài viết cho rằng, sự chênh lệch, bất bình đẳng này vừa do điều kiện khách quan, quy luật phát triển, vừa do chủ trương đường lối, chính sách phát triển nghiêng lệch của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong những năm đầu cải cách mở cửa tạo ra. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã và đang thực thi nhiều chính sách làm giảm bớt bất bình đẳng trong phát triển xã hội, tuy nhiên vẫn cần có thời gian để quan sát và đánh giá về hiệu quả của các chính sách này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47210
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.