Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47294
Title: Bảo tồn, phát huy giá trị tượng gỗ dân gian của dân tộc Ba – na và Gia – rai ở tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Nông, Bằng Nguyên
Hoàng, Thị Thanh Hương
Keywords: Bảo tồn
Dân tộc Ba-na
Dân tộc Gia-rai
Phát huy giá trị
Tượng gỗ dân gian
Tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.67-77
Abstract: Tượng gỗ dân gian cùng những nghệ nhân sáng tạo nên chúng đã đóng góp một vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo và mang lại nhiều giá trị to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ Ba-na, Gia-rai tại tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung. Tuy nhiên, hiện nay giá trị của tượng gỗ dân gian ở hai dân tộc này đã có những biến đổi, đang đặt ra các vấn đề đòi hỏi cần phải có giải pháp bảo tồn. Bài viết phân tích giá trị của tượng gỗ dân gian của người Ba-na và Gia-rai tại tỉnh Gia Lai, xem xét thực trạng bảo tồn, phát huy những giả trị đo, nhận diện các vấn đề đang đặt ra và đề xuất một số giải pháp bảo tồn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47294
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.