Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47436
Title: Đánh giá tác động của khái niệm pháp lý và chính sách liên quan lên khu vực doanh nghiệp xã hội
Authors: Trương, Thị Nam Thắng
Bùi, Đức Thọ
Vũ, Hoàng Nam
Trần, Hoài Nam
Đoàn, Thanh Nga
Trương, Tuấn Anh
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Đánh giá chính sách
Đo lường tác động xã hội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 284 .- Tr.88-97
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu khám phá những thay đổi của khu vực doanh nghiệp xã hội 5 năm kể từ khi có quy định về doanh nghiệp xã hội trong luật doanh nghiệp 2014. Nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh trước-sau, nghiên cứu định tính kết hợp với phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu khẳng định khái niệm pháp lý có tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực doanh nghiệp xã hội về quy mô, kết quả tài chính và giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường địa phương. Bài báo đưa ra một số khuyến nghị giúp phát triển khu vực doanh nghiệp xã hội phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47436
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.