Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47506
Title: Ảnh hưởng của các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đến quyết định đổi mới công nghệ: trường hợp các DNNVV ở TP. Hồ Chi Minh
Authors: Nguyễn, Thị Quý
Keywords: Đổi mới công nghệ
Biện pháp hỗ trợ
Chính phủ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 03 .- Tr.103-106
Abstract: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát điều tra các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019 để tìm hiểu ảnh hưởng của các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đến quyết định đổi mới của doanh nghiệp. Kết quả hồi quy logit cho thấy, loại hình doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Chính phủ về mặt tài chính, cũng như tài sản và nợ vay tác động lớn đến quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự hỗ trợ về mặt tài chính của Chính phủ chưa thực sự đạt được kết quả như kỳ vọng. Vì vậy, thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với quyết định đổi mới công nghệ của các DNNVV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47506
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.72.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.