Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47512
Title: Đảng bộ thành phố Hòa Bình đưa công tác kiểm tra vào nền nếp
Authors: Phương Thúy
Keywords: Đảng bộ
Hòa Bình
Công tác
Kiểm tra
Nền nếp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.57-58
Abstract: Kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra trọng tâm, trọng điểm”; kết quả giám sát, kết luận kiểm tra phải khách quan, chính xác. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT và các ban ngành liên quan...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47512
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
811.41 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.