Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47514
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quốc
Authors: Phan, Văn Phùng
Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Keywords: Du lịch
Điểm đến Phú Quốc
Nhân tố ảnh hưởng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 03 .- Tr.111-114
Abstract: Ứng dụng các phương pháp kiểm định, phân tích nhân tố khám phá (EFA), tác giả xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quốc. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những điểm tích cực cần phát huy và điểm tiêu cực cần hạn chế đối với ngành dụ lịch Phú Quốc. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị đối với hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quốc trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47514
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.